Resultatet i folkomröstning om skolorganisationen i Strängnäs stad

Valnämnden har fastställt den slutliga röstsammanräkningen och omröstningsresultatet av Strängnäs kommuns folkomröstning den 9 juni 2013. Så här röstade Strängnäs kommuninvånare:

Strängnäs kommun
Antal                Procent
Röstberättigade           25 798
Röstande                      4367                 17 %

varav förtidsröstande      778                 18%

Alternativ A                    796                 18 %
Alternativ B                  3352                 77 %
Alternativ C                   212                   5 %
Ogiltiga                           7              0,002 %

Omröstningsdistrikt 1: Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden, Strängnäs centrum-Lillgärdet och Tallåsen-Sörgärdet
Antal               Procent
Röstberättigade          4582
Röstande                    809                    18 %
varav förtidsröstande  177                     22%

Alternativ A               151                     19 %
Alternativ B              598                      74 %
Alternativ C               59                        7 %
Ogiltiga                      1                     0,001 %

Omröstningsdistrikt 2: Ulvhäll-Långberget, Dammen-Malmby-Löt, Stadsskogen och Finninge

Antal                   Procent
Röstberättigade       5086
Röstande                1287                      25 %

varav förtidsröstande 213                      17%

Alternativ A             176                        14 %
Alternativ B           1075                        84 %
Alternativ C              32                          2 %
Ogiltiga                     4                     0,003 %

Omröstningsdistrikt 3: Vårfruberga och Härad
Antal                  Procent
Röstberättigade       1834
Röstande                 447                      24 %
varav förtidsröstande 50                       11%

Alternativ A             51                        11 %
Alternativ B           384                        86 %
Alternativ C             12                         3 %
Ogiltiga                    0                          0 %

Omröstningsdistrikt 4: Tosterö, Kyrkberget-Kvarnbacken och Aspö                    Antal                    Procent
Röstberättigade     4097
Röstande               813                        20 %

varav förtidsröstande 148                     18%

Alternativ A          142                         17 %
Alternativ B          621                         76 %
Alternativ C           48                           6 %
Ogiltiga                  2                      0,002 %

Omröstningsdistrikt 5: Mariefred C-Läggesta-Hedlandet, Öster-Ekhov-Kalkudden och Slottbrinken-Viggeby
Antal                      Procent
Röstberättigade     4036
Röstande                373                         9 %

varav förtidsröstande 97                       26%

Alternativ A            105                        28 %
Alternativ B            233                        62 %
Alternativ C             35                          9 %
Ogiltiga                     0                          0 %

Omröstningsdistrikt 6: Ytterselö-Överselö och Toresund
Antal                       Procent
Röstberättigade     2737
Röstande               286                        10 %

varav förtidsröstande 37                       13%

Alternativ A            47                         16 %

Alternativ B          223                          78 %
Alternativ C           16                            6 %
Ogiltiga                  0                             0 %

Omröstningsdistrikt 7: Åker S, Åker Och Länna
Antal                       Procent
Röstberättigade     3426
Röstande                352                        10 %

varav förtidsröstande 56                        16%

Alternativ A             124                        35 %
Alternativ B             218                        62 %
Alternativ C              10                           3 %
Ogiltiga                      0                           0 %

Valnämnden beslutade att överlämna den slutliga röstsammanräkningen och omröstningsresultatet till kommunfullmäktige för kännedom.

Uppdaterad 2013-06-10

Direkt länk http://strangnas.se/sv/Nyheter/2013/Juni/Resultat-fran-folkomrostningen-om-skolorganisationen/

Annonser

Undermålig barnkonsekvensanalys bakom Alternativ A

Enligt FNs Barnkonvention ”ska alla åtgärder som vid tas på olika nivåer och där barn och unga på något sätt berörs ha barnens bästa för ögonen”. För två år sedan var vi naiva och trodde, precis som de flesta i Strängnäs, att tjänstemän och politiker gör sitt yttersta för att alla beslut ska bli så bra som möjligt för de som berörs.

När kommunen planerade en dramatisk omorganisation av skolorna i Strängnäs stad var vi därför övertygade om att de ansvariga, i enlighet med FN:s Barnkonvention, hade gjort en så kallad barnkonsekvensanalys. Vi förutsatte att beslutsunderlaget skulle innehålla en analys, där för- och nackdelar med den gamla och nya organisationen vägdes emot varandra – allt för att säkerställa att den nya organisationen skulle vara bäst för våra barn.

Det anmärkningsvärda är att beslutsunderlaget helt saknade barnkonsekvensanalys. Våra tjänstemän och politiker i majoritet hade alltså inte funderat närmare över hur våra barn skulle påverkas av deras beslut! När BUNs ordförande Fredrik Lundgren (FP) bedömde beslutsunderlaget som ”synnerligen väl genomarbetat”, började vår naivitet ersättas av en stark vilja att förändra.

Vi anser att de ansvariga, inför en dramatisk omorganisation av skolan, ska utreda hur barnen kommer att påverkas. Med den nya organisationen kommer skolvägen att blir längre och farligare för många barn. Friheten inskränks för mellanstadiebarnen då de med osäker skolväg tvingas vara kvar på fritids, istället för att börja ta ansvar och gå hem med egen nyckel. Tioåringar kastas in i en högstadiemiljö. Detta är bara några få exempel på situationer som de ansvariga inte beaktade.

Vi har följt arbetet med skolan efter beslutet den 20 september 2011. Vi har t ex varit åhörare vid BUN-möten och suttit som representanter i det ”centrala info-samrådet” tillsammans med grundskolans verksamhetschef. Vi fortsatte envist att fråga om hur barnen påverkas av omorganisationen. Visst måste väl de ansvariga ändå ha tänkt på barnens bästa? I alla fall lite grand? Men varken tjänstemän eller majoritetens politiker kunde svara på våra frågor.

Den 13 oktober 2011 begärde vi därför via mejl att få ut omorganisationens barnkonsekvensanalys. Vi fick då ett dokument som var daterad den 14 oktober 2011 – alltså dagen efter det att vi begärde ut dokumentet, och tre veckor efter att beslutet om skolornas organisation hade fattats. Den nyligen författade ”barnkonsekvensanalysen” innehöll följande information:

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och unga, nu eller i framtiden?

Barn och unga berörs såtillvida att det fattade beslutat påverkar resursanvändningen och undervisningsmiljöerna. För vissa elever kommer beslutet innebära ett byte av skola.

2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?

Ja, eftersom beslutet bättre svarar mot de nya pedagogiska kraven i den statliga styrningen av skolan och påverkar kommunens möjlighet att ha en god ekonomisk hushållning.

3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?

Ja, i följande forum/kanaler:

Elevrådssamtal
Elevenkäter
Elevrådsprotokoll

Strängnäs 2011-10-14
Andreas Gydingsgård
Verksamhetschef grundskola

Är det konstigt att vi föräldrar protesterar?

Vi är inte naiva längre. Kommunens tjänstemän och politikerna i majoritet har gång efter annan visat att de inte arbetar med barnens bästa för ögonen. Det är därför vi står inför en folkomröstning den 9 juni.

Föräldranätverkets kärnfråga är att våra barn ska vara i centrum för all planering av skolorna.

Rösta på Alternativ B den 9:e juni – för Barnens Bästa!

Per Engkvist och Pia Steensland

Föräldranätverket för Strängnäs skolor

Det är vår demokratiska skyldighet att rösta!

I en insändare (27/5) försvarar Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) ledamöter från S och MP sitt starkt kritiserade beslut om skolorganisationen i Strängnäs stad med att de är demokratiskt valda.

Det vore intressant om dessa politiker kan beskriva för Strängnäs medborgare vad det innebär att vara förtroendevald.

Många är nämligen övertygade om att representativ demokrati innebär att våra folkvalda ska lyssna, föra dialog och vara lyhörda inför medborgarnas behov.  Man förstår att politikerna inte är tvingade att besluta precis som medborgarna vill, men man förutsätter att de respekterar och beaktar de åsikter som medborgarna framför.  De flesta litar nog också på att den förtroendevalda noga överväger vilka konsekvenser alla beslut har för de berörda medborgarna.

När planerna för en ny skolorganisation blev känd för allmänheten blev tjänstemän och politiker i BUN intensivt uppvaktade. Oroliga föräldrar förstod att en effektivare organisation var nödvändig. Men de krävde bevis för att majoritetens förslag var det absolut bästa för deras barn.

Majoritetens beslutsunderlag visade sig vara så bristfälligt att de ”ansvarfulla” politikerna inte kunde svara på föräldrarnas direkta frågor. Beslutsunderlaget saknade tillfredställande konsekvensanalyser med avseende på till exempel ekonomi, pedagogik, säker skolväg, trygghet och studiero.

En ansvarsfull politiker skulle under dessa omständigheter inse att de inte var redo att gå till beslut. En ansvarfull politiker skulle begära återremiss med motiveringen att det måste tillsättas en ny utredning som belyser föräldrarnas alla frågor och som framför allt har barnens bästa i fokus.

Politikerna i majoritet valde istället att konsekvent och arrogant avfärda föräldrarnas alla försök till dialog. De valde att klubba igenom beslutet, det bristfälliga beslutsunderlaget till trots.

Majoritetens skolorganisation är nu bara påbörjad, men redan har många av föräldrarnas farhågor besannats. Skolvägarna är inte säkrade, många barn i årskurs tre är oroliga och stressade inför skolbytet, det blir mindre pengar till pedagogisk verksamhet och lokalkostnaderna har ökat.

Det är tydligt att politikerna har brustit i sitt ansvar! De folkvalda har svikit medborgarnas förtroende och då är det medborgarnas demokratiska skyldighet att säga ifrån!

Folkinitiativets representanter var naiva och trodde att över tre tusen namnunderskrifter skulle få politikerna att ta sitt ansvar; stanna upp, tänka efter och tillsätta en ny skolutredning med målet att skapa en hållbar skolorganisation med framtidstro.

Tyvärr visade majoritetens politiker istället att prestigen vägde tyngst. De fortsatte att vägra kommunicera med föräldrarna. Folkomröstningen är därmed en direkt konsekvens av politikernas maktfullkomlighet!

Kommunstyrelsens ordförande Jens Person (C) har flera gånger den senaste tiden sagt: ”Man måste våga backa i en fråga om man gjort fel”. Kloka ord och tänkvärda ord!

Rösta på Alternativ B den 9:e juni – för barnens bästa!

Per Engkvist och Pia Steensland

Föräldranätverket för Strängnäs skolor

Alternativ B skapar trygghet och studiero

Medborgarnas missnöje över hur skolorna i centrala Strängnäs är på väg att omorganiseras har lett till en folkomröstning som äger rum den 9 juni.

Omorganisationen som klubbades igenom av BUN:s ordförande Fredrik Lundgren (FP) innebär att våra fjärdeklassare abrupt kastas från den lilla skolan, nära hemmet in i en högstadiemiljö i centrum. Den dramatiska förändringen är svår för många av våra barn i nio- och tio-årsåldern.

Vi föräldrar är oroliga och ser redan att den nya organisationen skapar stress och oro. Vi vill att våra barn ska få utvecklas, mogna och bli självständiga i lugn takt – i skolor som bygger på klassindelningen F-6 nära hemmen och 7-9 centralt. Men förutsättningarna för det är kraftigt försämrade nu när skolan nyligen omorganiserats till F-3 nära hemmen och 4-9 centralt. Vi är oroliga för att våra barn ska blir brådmogna. Vi befarar att trygghet och studiero äventyras och att det i sin tur försämrar barnens grundförutsättningar för att lära sig.

Visst finns det exempel på skolor där barn i fjärde klass fungerar ihop med barn i nionde klass. Man behöver inte titta längre än till skolorna i Stallarhomen, Åkers Styckebruk och Mariefred. Där fungerar den integreringen bra. Men det finns två viktiga skillnader jämfört med skolorna i Strängnäs stad. För det första gäller det skolor på lite mindre orter. För det andra har de anpassade F-9-skolor där mellanstadiet och högstadiet är väl avskilda från varandra och barnen i mellanstadiet tillåts fortsätta vara barn.

Föräldranätverket har detaljstuderat det bristfälliga beslutsunderlaget som låg till grund för skolornas omorganisation till F-3 nära hemmen och 4-9 centralt. Det är tydligt att politikerna inför beslutet saknade de nödvändiga kunskaperna för att kunna svara på våra frågor angående pedagogiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. De oberoende revisorer som granskat beslutsunderlaget delar vår uppfattning och har riktat skarp kritik mot omorganisationen.

Föräldranätverket har aldrig hävdat att vi har någon optimal lösning på hur våra skolor ska organiseras. Däremot förstod vi tidigt att det krävs en ny utredning med tillfredsställande konsekvensanalyser, en utredning i vilken man beaktar värdefulla åsikter och insikter från alla berörda parter. Först då kan vi tillsammans skapa en hållbar skolorganisation med barnens bästa för ögonen. Vi är i alla fall övertygade om att Alternativ B i folkomröstningen är för barnens bästa. Skolor i våra barntäta närområden med klasserna F-6 är vad vi tror på.

Rösta på Alternativ B den 9:e juni – för Barnens Bästa!

Per Engkvist och Pia Steensland, Föräldranätverket för Strängnäs skolor